จำหน่ายชุดตรวจ ทดสอบอาหาร

ในปัจจุบันในกลุ่มอุตสหกรรมอาหาร การได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้บริโภคควรได้รับอหารที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

หลาย ๆ โรงงานจึงจำเป็นต้องตรวจ และผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงสำหรับเป็นสื่อการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและสถานศึกษา

ทางบริษัทจึงได้ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดตรวจสารปนเปื้อน และทดสอบความสะอาด เพื่อให้ได้คัดกรองเบื้องต้น , ใช้ทดสอบภาคสนาม รวมถึงเพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

รูปตัวอย่าง รหัสสินค้า รายการ  ราคา
 BI-272  BI-271  ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (1 ครั้ง) 50
 BI-272  BI-272  ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร (50 ครั้ง) 240
 BI-273  BI-273  ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร (50 ครั้ง) 240
 BI-274  BI-274  ชุดทดสอบสารกันราในอาหาร (50 ครั้ง) 320
 BI-281  ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ (10 ครั้ง) 1,100
 BI-278  BI-276  ชุดทดสอบโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ (25 ครั้ง) 1,350
 BI-282  BI-282  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (1 ครั้ง) 150
 BI-277  BI-277  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (20 ครั้ง) 1,300
 BI-279  ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน (20 ครั้ง) 860
 BI-280  BI-280  ชุดทดสอบความสะอาดภาชนะ (1 ครั้ง) 100
 BI-276  BI-278  ชุดทดสอบความสะอาดภาชนะ (20 ครั้ง) 1,200
  BI-283  BI-283  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น (SI-2) (1 ครั้ง) 50
 BI-284  BI-284  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น (SI-2) (50 ครั้ง) 1,100
 BI-285  ชุดทดสอบปรอทในครีมทาหน้า (20 ครั้ง) 2,000
  BI-286  BI-286  ชุดทดสอบสารเสพติด ยาบ้า (1 ครั้ง) 25

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.