ตัวแทนจำหน่าย ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ ตามสเปค สพฐ.

จำหน่ายซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ ราคากลาง 40,000 บาท ราคาส่งตัวแทน 27,500 บาท สำหรับเข้างานตามสเปค สพฐ. ระบุในงบครุภัณฑ์คณิตศาสตร์

ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นซอฟต์แวร์เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ รุ่นล่าสุด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา
2. สามารถแสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น สถิติ พลอตกราฟ วิเคราะห์โพลิโนเมียล หาอนุพันธ์อินทิเกรต การประมวลผลสัญญาณ การจำลองแบบการวิเคราะห์ระบบควบคุม เป็นต้น
3. สนับสนุนการทำงานระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือที่สูงกว่า หรือระบบปฏิบัติการ Macintosh หรือ ระบบ UNIX
4. มีการจัดอบรมใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น และเนื้อหาที่สามารถนำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาให้ครูผู้สอนในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ อย่างน้อย 1 คน ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
5. อนุญาตให้สถานศึกษาอัปเดตโปรแกรมได้ตลอดช่วงเวลาการถือสิทธิ์ของสถานศึกษา
6. อนุญาตให้สถานศึกษาลงโปรแกรมมากกว่า 1 เครื่อง
7. มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละเมนู ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนได้
8. มีเมนูการในงานที่เหมาะสมกับการวัดผลประเมินผลนักเรียน อย่างน้อยดังนี้
8.1 เมนูข้อมูลนักเรียน สำหรับเก็บข้อมูลนักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้
8.2 เมนูวัดผลประมวลผล เพื่อใช้ในการบันทึกคะแนนวัดผลประเมินผลของนักเรียน
8.3 เมนูคลังข้อสอบ เพื่อการจัดเก็บแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังเรียน โดยครูผู้สอนสามารถเพิ่มข้อสอบ เพื่อกำหนดให้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้
8.4 มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยสามารถทำแบบทดสอบผ่านตัวโปรแกรม และมีการประมวลผลคะแนนโดยอัตโนมัติ
9. มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ เนื้อหาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น พร้อมใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด โดยเนื้อหาต้องประกอบไปด้วย หน่วยการเรียนรู้ เช่น จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0, จำนวนนับที่มากกว่า 100,000, การบวกและการลบ, การคูณ, การหาร, การบวก ลบ คูณ หารระคน, เศษส่วน, ทศนิยม, การวัดความยาว และการชั่ง เป็นต้น
10. มีตัวอย่างคู่มือครู สำหรับการจัดการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
11. มีเกมทางคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
12. มีใบความรู้ แบบฝึกทักษะ และวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
13. มีคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์

 

Pin It

Comments are closed.